RODO


 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (dalej jako RODO) informujemy, że:

Administrator Danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest PZRE BESTAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Tychy (43-100), ulica Przemysłowa 47, KRS: 0000447343, NIP: 6462929489, REGON:  24316144000000.


Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować elektronicznie pod adresem e-mail: bestal@bestal.pl lub listownie pod adresem: ul. Przemysłowa 47, 43-100 Tychy lub telefonicznie pod numerem  32 327 00 94 lub bezpośrednio w siedzibie spółki.


Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

·       Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją. [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO]

·       Rozpatrywanie skarg i reklamacji. [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO]

·       Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową. [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO]

·       Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych. [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO]

·       Prowadzenie statystyk. [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO]

·       Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej. [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO]

·     Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności: Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód]

·     Obsługa zapytań kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, oraz poczty elektronicznej. [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO]


Odbiorcy danych

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

·      podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

·      bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

·     organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (np. Urząd Skarbowy),

·    podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność, podmiotom świadczącym usługi hostingu, dostawców oprogramowania do zarządzania systemami, podmiotom świadczącym obsługę techniczną oprogramowania, dostawcom zapewniającym oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną oraz wiadomości SMS, kancelariom prawnym oraz podmiotom doradczym, partnerom Administratora prowadzącym sklepy stacjonarne.


Czas przechowywania danych

Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności.

·    Dane zawarte na umowach. [okres przechowywania: do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.]

·  Dokumenty rozliczeniowe. [okres przechowywania: księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.]

·    Dokumenty związane z rękojmią. [okres przechowywania: dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.]

·    Dane dla celów marketingowych. [okres przechowywania: a) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania; b) w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.]

·     Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego oraz poczty elektronicznej. [okres przechowywania: przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności.]


Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:

·    dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;

·    sprostowania swoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO;

·    usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO;

·    ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO;

·     przenoszenia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO;

·     sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO;

·    prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody).

Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonuje Administrator narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Obowiązek podania danych

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Brak podania danych koniecznych do zawarcia umowy, skutkuje brakiem możliwości jej zawarcia.


Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych Klientów.


.